search

Liên lạc với chúng tôi

Hỗ trợ Đăng nhập

Quý vị đã quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu?

 

Quý vị sẽ cần truy cập vào địa chỉ email được liên kết với tài khoản Cổng thông tin dành cho phụ huynh để sử dụng các tính năng bên dưới.

 

Đã quên tên người dùng | Đã quên mật khẩu (Phụ huynh)
Đã quên mật khẩu (Học sinh)

Hỗ trợ Cấp Trường

Vui lòng liên hệ với trường học để được giúp đỡ những mục sau đây:

 

• Cập nhật thông tin hộ gia đình của quý vị

• Lịch trình học và thông tin Khối lớp

• Câu hỏi về các nhiệm vụ liên quan đến cha mẹ

• Đăng ký, và SchoolChoice (Lựa chọn trường học) và Ghi danh

 

Tìm Trường | dpsk12.org

Hỗ trợ Kỹ thuật

Quý vị có cần trợ giúp với mục dưới đây không?

 

• Các vấn đề tạo tài khoản

• Không có tên người dùng hoặc mật khẩu

• Cập nhật địa chỉ email

• Thiếu một học sinh trong tài khoản

 

Gửi vé hỗ trợ tới  | Gọi cho chúng tôi theo số 720-423-3163