search

Liên lạc với chúng tôi

Gửi email cho nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật

Quý vị có đang gặp sự cố kỹ thuật hay không? Có gì đó bị hư hỏng hoặc hoạt động không chính xác trong Cổng Thông Tin hay không?

Gửi email một phiếu xin hỗ trợ đến dotshelp@dpsk12.org.

Thông tin hữu ích nên kèm trong thư email của quý vị:

  1. Họ tên, địa chỉ email & tên người dùng của quý vị.
  2. Họ tên của học sinh và số ID của học sinh con em quý vị.
  3. Một bản trình bày rõ ràng về sự cố.
  4. Trình duyệt và hệ điều hành mà quý vị đang sử dụng.
  5. Ảnh chụp màn hình của sự cố, nếu có.

Gọi nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật

Quý vị có muốn báo cáo sự cố của quý vị qua điện thoại hay không?

Thời gian chờ có thể khác nhau. Nhưng quý vị có thể gọi đường dây hỗ trợ của chúng tôi theo số 720-423-3163 để báo cáo sự cố của quý vị.

 

 

 

Đã quên tên người sử dụng | Đã quên mật khẩu (Parent)
Đã quên mật khẩu (Student)

Ghi danh Học sinh

Để ghi danh cho học sinh vào DPS, vui lòng liên lạc Văn phòng Chọn Trường và Ghi danh qua trang web hoặc email của văn phòng.

LƯU Ý: Để lập tài khoản Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh, quý vị phải có con ghi danh tại một trường DPS và phải được ghi là người giám hộ của học sinh.