search

Đôi nét về Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh

Sử dụng các tính năng này để xem tiến độ của học sinh trong suốt năm học.

“pencil

Điểm số và Bài tập

Theo dõi những bài tập mà con quý vị đã nộp, kiểm tra điểm số mới nhất, và xem lại các điểm số trước đây cùng với con quý vị.
“check mark

Đi học chuyên cần và Hạnh kiểm

Giúp con quý vị đến lớp với tâm thế sẵn sàng học tập. Xem liệu học sinh có đến lớp đúng giờ hay không, thảo luận về các lớp mà các em bỏ lỡ và tìm hiểu về các quan ngại có thể có về hành vi.
“calendar

Thời khóa biểu và Các Khóa học

Xem lại thời khóa biểu của con quý vị, lưu ý tới các môn học của em và biết được ngày giờ nào thì con quý vị tham gia các lớp học nào.
“chat bubble

Kết nối

Tìm hiểu các công cụ và ứng dụng khác có sẵn cho quý vị và con quý vị.

Xem một video ngắn để tham quan Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh