NOTE: To create an account, please use Chrome or Firefox. IE is NOT currently supported.

search

अभिभावक पोर्टलको ’boutमा

सर्वत्र विद्यालय वर्ष भरि आफ्ना विद्यार्थीहरूको प्रगति हेर्न यी सुविधाहरूको प्रयोग गर्नुहोस्।

“pencil

ग्रेड र असाइन्मेन्टहरू

तपाईंको विद्यार्थीले लेख्नुभएका असाइन्मेन्टहरू ट्र्याक गर्नुहोस्, उहाँहरूका सबैभन्दा हालैका ग्रेडहरू हेर्नुहोस् र विगतका ग्रेडहरू आफ्नो विद्यार्थीसँग हेर्नुहोस्।
“check mark

उपस्थिति र व्यवहार

आफ्नो विद्यार्थीलाई सिक्नका लागि कक्षामा तयार हुन सहायता गर्नुहोस्। उहाँहरू कक्षामा समयमा आउनुभएको छ वा छैन भनी हेर्नुहोस, उहाँहरूले छुटाउनुभएको कक्षाहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस् र सम्भावित व्यवहारात्मक चिन्ताहरूको बारेमा जान्नुहोस्।
“calendar

तालिका र पाठ्यक्रमहरू

आफ्नो विद्यार्थीको तालिका समीक्षा गर्नुहोस्, उहाँहरूका विषयका क्षेत्रहरू हेर्नुहोस् र कुन-कुन कक्षाहरूमा उहाँहरू कति दिन र कति समय उपस्थित हुनुभएको छ भनी बुझ्नुहोस्।
“chat bubble

जडान गर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको विद्यार्थीलाई उपलब्ध अन्य उपकरण र एपहरू अन्वेषण गर्नुहोस्।

अभिभावक पोर्टलमा जान छोटो भिडियो हेर्नुहोस्