search

MyPortal

Đăng nhập vào Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh hoặc Học sinh

laptop computer
phone icon

Giữ kết nối khi di chuyển


light bulb icon

Tìm hiểu về Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh


Xem điểm số, tình trạng chuyên cần, thời khóa biểu và các thông tin khác! Xem video giải thích về các lợi ích của Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh.

speech bubbles icon

Phát biểu của phụ huynh


“Tôi sử dụng Cổng Thông Tin dành cho Phụ Huynh chủ yếu là để theo dõi việc đi học chuyên cần cũng như điểm số của con tôi. Biết được cháu cần giúp đỡ trước khi kết thúc kỳ chấm điểm là vô cùng cần thiết.”